Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Sveriges framtid.
Vi ber för den nya terminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: ”Kristus, Anden och lärjungarna”

Predikan av Lars-Erik Crona i gudstjänsten den 20 maj.

I dag är det sjätte söndagen efter påsk, söndagen mellan Kristi himmelfärdsdag och Pingst, som ju är Andens högtid. Texterna för den här söndagen handar om lärjungarna och Anden. GT texten som är hämtad från Joel 2:28-29 talar om en tid då Herren skall utgjuta sin ande över alla. Då suddas generations, köns och sociala gränser ut. Texten säger ”då jag gjuter min ande över alla”. I evangelietexten, även den här söndagen hämtad från Jesu avskedstal, säger han: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern……”

I den korta episteltext, som vi skall läsa idag är hämtad från Gal. 3:13-14, talas det om att ”få den utlovade Anden på grund av tron.” Galaterbrevets tredje kapitel berättar om hur den ny kristna församlingen i Galatien hade tagit emot Jesus Kristus. ”Ni hade fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst”. På den grunden hade de mottagit Andens gåva. Dessa människor hade blivit ansatta av renläriga judar som hävdade lagen som människans väg till rättfärdighet. Judaister framhäll nödvändigheten av omskärelsen, med dess lagobservans, för att få tillgodoräkna sig Guds välsignelse. Det Paulus på allt sätt försöker att få lärjungarna att förstå är att trons väg, är vägen till rättfärdighet. ”Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig.” Lagens väg är inte och kan aldrig bli en väg till rättfärdighet. ”Genom laggärningar blir intet människa rättfärdigt.”

För oss, nutida lärjungar, handlar det inte om omskärelse och lagobservans i judisk mening. Men vi hamnar lätt i andra fällor inte så olika detta med lagen som frälsningsväg. Inte minst detta att vi har så svårt att komma bort från förtjänsttanken. Men vi kan också lätt hamna i en annan fälla ”rättighetsfällan” Detta är vår fulla rätt. ”Jag tackar Dig Gud för att jag inte är som andra människor, ej heller som denna publikan.” Jag har varit kristen, så och så länge. Jag sköter mig, jag är en trogen offrare och en regelbunden gudstjänstbesökare och en nitisk bedjare.

Det Paulus vill visa och göra lärjungarna medvetna om är att rättfärdiggörelsen är ett Guds verk, ett verk genom Jesus Kristus. ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig…” På grund av Jesu fullbordade försonargärning och hans himmelsfärd, hade Galaterna mottagit andens gåva och sänd den av Jesus ”När hjälparen kommer, som jag skall sända er från fadern…..” Den ande som Jesus sänder tas emot genom tron. ”vi sedan få den utlovade anden på grund av tron.

I. Andens gåva tas emot med trons hand.

A/ Andens gåva är utlovad. Den är inte utlovad på grund av att vi har omskurits eller hållit lagens bud. Den är inte utlovad därför att vi försökt att vara goda människor. Den är utlovad därför att Kristus har fullbordat sin gärning och därför att Jesus lämnat tidens och begränsnings värld och återvänt till fadern.

B/ Den är knuten till människans omvändelse och dop. ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så skall ni få förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som gåva.”

C/ Den tas emot i tro. I vår text läste vi följande: ”…vi sedan få den utlovade Anden på grund av tron.” Paulus argumentation, i framför allt Galaterbrevet, handlar om att andens gåva tas emot i tro. Löftena är givna. Det är som när du får en postanvisning, eller en check på en viss summa. Så länge Du bara har anvisningen eller checken är den bara ett löfte om ett visst värde. Du måste gå till ”svensk kassaservice” eller till banken för att lösa in den.

II Anden som Jesus sänder har ett uppdrag att förverkliga. Vad är då andens uppdrag?

A/ Andens uppdrag är först att uppenbarar Kristus. Det första och absolut primära för Anden är att uppenbarar Kristus. ”Ni som fått Kristus framställd för era ögon som korsfäst.” ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända från Fadern….då skall han vittna om mig.” ”han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag ha sagt er.”

B/ Anden förmedla Gudsnärvaro till den som tar emot gåvan. ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom och vi skall komma till honom och stanna hos honom.” ”Vi skall komma till er och taga vår boning hos er” Det är genom anden du och jag har möjlighet att erfara närvaron av Gud, som skapare och fader, av Jesus Kristus som frälsare och Herre och av anden som hjälpare, vägledare, som gåvogivare och livgivande kraft.

C/ Anden utrustar med tjänandes gåvor. ”Nådegåvorna är olika men Anden densamme. Tjänsterna är olika men Herren är densamme. Verksamheterna är olika men Gud är densamme. Han som verkar i allt och över allt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet….meddela kunskap…. får tron …..” 1 Kor 12:

D/ Anden verkar fruktbärande. I sitt avskeds tal säger Jesus bland annat följande ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består,” Andens liv är inte endast närvaro, inte heller endast förvaltande av gåvor utan det handlar först och främst om att bära andlig frukt. ”Bär också sådan frukt också sådan fukt som till hör omvändelsen.” Lite längre fram i Gal. Läser vi orden ”Men andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.”Frukt är inte något som man beslutar sig för att bära, det är effekten av livet som är verksamt, andens liv.

III Anden sätter lärjungarna i rörelsen.

A/ Anden ger kraft till vittnesbörd. ”Men ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem, Judéen och Samaria och ända ut till världens gräns.” När Petrus och Johannes blivit ställda inför rätta därför att de i Jesu namn botat en lam man och det religiösa ledarskapet inte vet hur de skall hantera situationen står det.. ”De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”

Du är bärare av och förvaltare av en oerhörd resurs som på ett naturligt sätt vill komma till uttryck. Men kom ihåg det är inte Du som skall använda anden utan det är Anden som vill använda Dig och mig. Maria sa till ängeln: ”Ske mig som Du har sagt.”

B/ Anden sätter lärjungen i rörelse mot människan. Vi har många berättelser i vårt nya testamente om hur de ande-ledda lärjungarna kommer människor till mötes på liknande sätt som Jesus. Mannen vid Sköna porten. När de första diakonerna därför utses att inte apostlarna hinner med. Apg. 6:1-7

Vad har jag önskat förmedla med denna hälsning i dag, som jag tror kommer, Herren? Andens gåva är inget Du och jag för tjänat. Den kommer oss till del på grund av vad Jesus gjort. Vi tar emot den i tro. Anden har ett uppdrag i relation till oss. Den uppenbarar Kristus, förmedlar Gudsnärvaro, utrustar med gåvor och låter frukter växa fram. Men anden sätter oss också i rörelsen mot människans för att dela vittnesbördet och betjäna dem som behöver. Det är inte Ditt och inte mitt verk. Det är andens verk.

Amen.

Skriv en kommentar